Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων σε φυσικά πρόσωπα το 2018

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων σε φυσικά πρόσωπα το 2018
Δικαιώματα για τους πολίτες
Μάθετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα δικαιώματα που σας βοηθούν να επανακτήσετε τον έλεγχο των δεδομένων σας και τι να κάνετε εάν τα πράγματα πάνε στραβά.
Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα;
Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις / τον γενετήσιο προσανατολισμό / την υγεία / τα πολιτικά φρονήματά μου;
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται «ευαίσθητες» και λαμβάνουν ειδική προστασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή·
πολιτικά φρονήματα·
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις·
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση·
επεξεργασία γενετικών δεδομένων·
βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου·
υγεία·
σεξουαλική ζωή ή γενετήσιος προσανατολισμός.
Ο γενικός κανόνας είναι ότι η επεξεργασία δεδομένων των ανωτέρω κατηγοριών απαγορεύεται. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις βάσει των οποίων μια εταιρεία ή ένας οργανισμός μπορεί ενδεχομένως να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν για παράδειγμα:
έχετε προδήλως δημοσιοποιήσει τα ευαίσθητα δεδομένα σας·
έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση·
υπάρχει νόμος ο οποίος διέπει έναν συγκεκριμένο τύπο επεξεργασίας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό που αφορά το δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια υγεία·
νόμος που συμπεριλαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις προβλέπει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, η απασχόληση και η κοινωνική προστασία.
Παράδειγμα
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (η οποία είναι κρατική οντότητα) διοργανώνει δημόσια απογραφή του πληθυσμού κάθε πέντε χρόνια. Λαμβάνετε έναν σύνδεσμο προς έρευνα την οποία είστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσετε. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει πεδία όπως το φύλο και η φυλετική ή εθνοτική προέλευση. Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η έρευνα βασίζεται σε νόμο ο οποίος εξυπηρετεί κάποιον στόχο δημόσιου συμφέροντος και περιλαμβάνει εγγυήσεις για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σας (για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες που εργάζονται στην απογραφή του πληθυσμού έχουν πρόσβαση στα δεδομένα), τα ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Παραπομπές
Άρθρο 9 και αιτιολογικές σκέψεις 51 έως 56 του ΓΚΠΔ
Πώς θα πρέπει να ζητείται η συγκατάθεσή μου;
Ένα αίτημα συγκατάθεσης πρέπει να υποβάλλεται με σαφή και συνοπτικό τρόπο, με διατύπωση που να είναι εύκολα κατανοητή και να είναι σαφώς διακριτό από άλλες πληροφορίες όπως όροι και προϋποθέσεις. Το αίτημα πρέπει να προσδιορίζει τη χρήση που θα γίνει στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που επεξεργάζεται τα δεδομένα. Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται ελεύθερα, να είναι συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη. Ο όρος «εν επιγνώσει» σημαίνει ότι πρέπει να έχετε ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οπωσδήποτε σχετικά με τα εξής:
την ταυτότητα του οργανισμού που επεξεργάζεται τα δεδομένα·
τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων·
το είδος των δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία·
τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης (π.χ. με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για ανάκληση της συγκατάθεσης)·
όπου είναι απαραίτητο, το γεγονός ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ·
το κατά πόσον η συγκατάθεση σχετίζεται με διεθνή διαβίβαση των δεδομένων σας, τους ενδεχόμενους κινδύνους των διαβιβάσεων δεδομένων προς χώρες εκτός της ΕΕ εάν δεν υπάρχει για τις χώρες αυτές απόφαση της Επιτροπής περί επάρκειας και δεν προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις.
Παραδείγματα
Δεν απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με τη νομοθεσία
Εγγράφεστε σε ωδείο για να παρακολουθήσετε μαθήματα πιάνου. Η φόρμα εγγραφής περιέχει ένα μακροσκελές έγγραφο με μικρή γραμματοσειρά στο οποίο χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι νομικοί και τεχνικοί όροι, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα να διαβιβάσει το ωδείο τα προσωπικά στοιχεία σας σε λιανέμπορους που πωλούν μουσικά όργανα. Το ωδείο παραβιάζει τη νομοθεσία, καθώς η συγκατάθεσή σας σχετικά με τη λήψη υλικού εμπορικής προώθησης (πιθανώς από λιανέμπορους μουσικών οργάνων) δεν σας ζητήθηκε όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.
Ανοίγετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο διαδίκτυο και θέλετε να επιβεβαιώσετε το αίτημά σας. Εμφανίζεται μια σελίδα με δύο πλαίσια επιλογής στα οποία αναγράφεται «Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις» και «Συμφωνώ ότι η απόφαση σχετικά με το εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για πιστωτική κάρτα βασίζεται μόνο στην κατάρτιση προφίλ χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση». Και τα δύο πλαίσια επιλογής είναι ενεργοποιημένα (επιλεγμένα) από προεπιλογή. Πρέπει να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο επιλογής εάν δεν θέλετε να υπόκεισθε σε απόφαση σχετικά με το εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για πιστωτική κάρτα μόνο βάσει κατάρτισης προφίλ. Ακόμα και εάν δεν απενεργοποιήσετε το πλαίσιο επιλογής, η τράπεζα δεν θα έχει λάβει έγκυρη συγκατάθεση, καθώς τα προεπιλεγμένα πλαίσια δεν θεωρούνται έγκυρη συγκατάθεση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
Παραπομπές
Άρθρα 6 και 7 και αιτιολογικές σκέψεις 42 και 43 του ΓΚΠΔ
Κατευθυντήριες οδηγίες της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τη λήψη συγκατάθεσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (WP 259)
Μπορούν να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά;
Αυτό το είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλύπτεται από επιπλέον προστασία, καθώς τα παιδιά έχουν μικρότερη επίγνωση των κινδύνων και των συνεπειών της κοινοποίησης δεδομένων καθώς και των δικαιωμάτων τους. Τυχόν πληροφορίες που απευθύνονται συγκεκριμένα σε ένα παιδί θα πρέπει να προσαρμόζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και να είναι γραμμένες σε σαφή και απλή γλώσσα.
Για τις περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες απαιτείται η συγκατάθεση ενός γονιού ή ενός κηδεμόνα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός παιδιού βάσει συγκατάθεσης μέχρι μια ορισμένη ηλικία. Αυτό ισχύει για τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τις πλατφόρμες που χρησιμεύουν για τη μεταφόρτωση μουσικής ή την αγορά διαδικτυακών παιχνιδιών.
Το όριο ηλικίας για τη λήψη γονικής συγκατάθεσης καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και ποικίλλει από τα 13 έως τα 16 έτη. Υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων.
Οι εταιρείες πρέπει να κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία, για να ελέγχουν ότι η συγκατάθεση έχει πράγματι δοθεί  σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων επαλήθευσης της ηλικίας (π.χ. την υποβολή ερώτησης που ένα μέσο παιδί δεν θα μπορεί να απαντήσει ή το να ζητηθεί από τον ανήλικο να παράσχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του γονιού του ώστε να είναι δυνατή η έγγραφη συγκατάθεση).
Οι υπηρεσίες πρόληψης ή παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε παιδιά εξαιρούνται από την απαίτηση για γονική συγκατάθεση, καθώς επιδιώκουν να προστατεύσουν τα μείζονα συμφέροντα του παιδιού.
Παραδείγματα
Απαιτείται γονική συγκατάθεση
Έχετε μια κόρη 12 ετών. Θέλει να εγγραφεί σε ένα δημοφιλές δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης και της ζητούν τη συγκατάθεσή της για την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη θρησκεία της. Είναι υποχρεωτική η συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που θέλει να εγγραφεί στο εν λόγω δίκτυο.
Δεν απαιτείται γονική συγκατάθεση
Ο 17χρονος γιος σας σκέφτεται να συμμετάσχει σε έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με τις καταναλωτικές πρακτικές του όσον αφορά την αγορά ρούχων. Ο ιστότοπος ζητά τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του. Καθώς είναι άνω των 16 ετών, μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του χωρίς να ζητήσει τη δική σας.
Παραπομπές
Άρθρο 8 και αιτιολογικές σκέψεις 38 και 58 του ΓΚΠΔ
Μπορεί ο εργοδότης μου να μου ζητήσει να δώσω τη συγκατάθεσή μου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα;
Η σχέση εργοδότη-εργαζομένου θεωρείται γενικά μη ισότιμη σχέση στην οποία ο εργοδότης κατέχει περισσότερη εξουσία από τον εργαζόμενο. Καθώς η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται ελεύθερα, και λόγω της μη ισότιμης σχέσης, ο εργοδότης σας κατά κανόνα δεν μπορεί να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας.
Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός εργαζομένου που βασίζεται στη συγκατάθεσή του είναι νόμιμη, ιδίως εάν είναι προς όφελος του εργαζομένου. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία χορηγεί παροχές στον εργαζόμενο ή στα μέλη της οικογένειάς του (π.χ. εκπτώσεις στις υπηρεσίες της εταιρείας), η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργαζομένου επιτρέπεται και είναι νόμιμη, εφόσον έχει προηγηθεί η παροχή συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης.
Παράδειγμα
Η συγκατάθεση δεν είναι έγκυρη
Ο εργοδότης σας πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στην εργασία. Για να το κάνει αυτό σκοπεύει να εγκαταστήσει κάμερες κλειστού κυκλώματος στους διαδρόμους και στην είσοδο των τουαλετών. Σας ζητά να δώσετε τη συγκατάθεσή σας έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις σας και τον χρόνο που περνάτε εκτός γραφείου. Ακόμα και εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα θεωρείται άκυρη και ο εργοδότης σας δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος με βάση την εν λόγω συγκατάθεση.
Παραπομπές
Άρθρα 7 και 88 και αιτιολογική σκέψη 43 του ΓΚΠΔ
Κατευθυντήριες οδηγίες της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τη λήψη συγκατάθεσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (WP 259)
Γνώμη 2/2017 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στον χώρο εργασίας (WP 249)
Τι συμβαίνει εάν τα δεδομένα που έχω μοιραστεί διαρρεύσουν;
Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επέρχεται όταν υπάρξει παραβίαση ασφαλείας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. Εάν αυτό συμβεί, ο οργανισμός που κατέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να ειδοποιήσει την εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και ο κίνδυνος δεν έχει περιοριστεί, τότε εσείς, ως άτομο, πρέπει επίσης να ενημερωθείτε.
Παράδειγμα
Κάνατε κράτηση για ένα ταξί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η εταιρεία ταξί υπέστη μαζική παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχουν κλαπεί δεδομένα οδηγών και χρηστών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν είχε τεθεί σε ισχύ κανένα συγκεκριμένο μέτρο ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία όφειλε να σας ενημερώσει σχετικά με την παραβίαση. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία κατά της εταιρείας ταξί στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ).
Παραπομπές
Άρθρα 32, 33 και 34 και αιτιολογικές σκέψεις 85 έως 88 του ΓΚΠΔ
Τα δικαιώματά μου
Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Έχετε το δικαίωμα:
να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα·
να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη·
να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)·
να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή τον οργανισμό που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός διαθέτει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σε αυτόν. Η εταιρεία ή ο οργανισμός πρέπει να απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. Εάν δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, πρέπει να δηλώσει τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας (για παράδειγμα να πατήσετε έναν σύνδεσμο επαλήθευσης, συμπληρώνοντας ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό πρόσβασης) για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.
Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η εταιρεία. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν επίσης όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.
Παραπομπή
Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ
Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει μια εταιρεία/ένας οργανισμός;
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση από την εταιρεία/τον οργανισμό σχετικά με το εάν διαθέτει ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Εάν πράγματι διαθέτουν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τότε έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, να σας παράσχουν ένα αντίγραφο και να λάβετε τυχόν σχετικές επιπλέον πληροφορίες (όπως ο λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται κ.λπ.).
Το δικαίωμα πρόσβασης θα πρέπει να μπορεί να ασκηθεί με ευκολία και να παρέχεται ανά «εύλογο χρονικό διάστημα». Η εταιρεία ή ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει ένα αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δωρεάν. Τυχόν επιπλέον αντίγραφα είναι δυνατό να υπόκεινται σε λογικές χρεώσεις. Όταν το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος), και εκτός εάν υποβάλετε διαφορετικό αίτημα, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως.
Αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο: η χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Παραδείγματα
Δικαίωμα πρόσβασης
Δανείζεστε βιβλία από μια βιβλιοθήκη. Μπορείτε να ζητήσετε από τη βιβλιοθήκη να σας παράσχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει για σας. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει τότε να σας παράσχει όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες  που σας αφορούν, για παράδειγμα πότε ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ποια βιβλία έχετε δανειστεί, εάν ποτέ καθυστερήσατε να επιστρέψετε κάποιο βιβλίο και πρόστιμα τα οποία μπορεί να σας έχουν επιβληθεί.
Εγγραφήκατε σε ένα σύστημα ανταμοιβής πελατών με τη χρήση καρτών μιας αλυσίδας σουπερμάρκετ που διαθέτει καταστήματα σε διαφορετικά μέρη της πόλης και της χώρας. Εάν χρησιμοποιήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να λάβετε προσωπικές πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί από το σύστημα ανταμοιβής πελατών με τη χρήση καρτών, θα πρέπει να λάβετε πληροφορίες π.χ. σχετικά με το πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε την κάρτα, σε ποια σουπερμάρκετ κάνατε τις αγορές σας, τυχόν έκπτωση που σας έγινε και εάν έγινε στόχευσή σας μέσω της χρήσης τεχνικών κατάρτισης προφίλ (και πώς), εάν το σουπερμάρκετ, το οποίο ανήκει σε πολυεθνική αλυσίδα εταιρειών, έχει κοινολογήσει τα δεδομένα σας σε αδελφή εταιρεία που πουλά αρώματα και καλλυντικά.
Παραπομπές
Άρθρο 15 και αιτιολογικές σκέψεις 63 και 64 του ΓΚΠΔ
Μπορώ να ζητήσω από μια εταιρεία/έναν οργανισμό να μου αποστείλει τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού;
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και να ζητήσετε από μια εταιρεία ή έναν οργανισμό να σταματήσει την επεξεργασία εάν αυτή γίνεται για:
σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ·
επιστημονική/ιστορική έρευνα και για την κατάρτιση στατιστικών·
το προσωπικό νόμιμο συμφέρον της εταιρείας ή του οργανισμού ή κατά την εκτέλεση εργασίας για το δημόσιο συμφέρον ή για λογαριασμό επίσημης αρχής.
Εάν έχετε ενστάσεις όσον αφορά το άμεσο μάρκετινγκ, η εταιρεία πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και να συμμορφωθεί με το αίτημά σας χωρίς να επιβάλει κάποια χρέωση.
Ωστόσο, μια εταιρεία/ένας οργανισμός μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρά τις ενστάσεις σας, εάν
στην περίπτωση επεξεργασίας για σκοπούς επιστημονικής/ιστορικής έρευνας και στατιστικών, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασίας για λόγους δημόσιου συμφέροντος
στην περίπτωση επεξεργασίας με βάση νόμιμα συμφέροντα ή την εκτέλεση εργασίας προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος ή της άσκησης των καθηκόντων επίσημης αρχής, η εταιρεία ή ο οργανισμός μπορεί να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι είναι υπέρτεροι σε σχέση με τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων.
Η εταιρεία θα πρέπει να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να υποβάλετε ένσταση ήδη κατά την πρώτη επικοινωνία μαζί σας.
Παράδειγμα
 Αγοράσατε δύο εισιτήρια μέσω εταιρείας ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων για να δείτε το αγαπημένο σας συγκρότημα να παίζει ζωντανά. Έπειτα, σας βομβαρδίζουν με διαφημίσεις για συναυλίες και εκδηλώσεις για τις οποίες δεν ενδιαφέρεστε. Ενημερώνετε την εταιρεία ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε πια διαφημιστικό υλικό. Η εταιρεία θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ και, σύντομα μετά, θα πρέπει να σταματήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα από αυτήν. Δεν θα πρέπει να σας χρεώσουν για αυτό.
Παραπομπές
Άρθρα 7, 12 και 21 και αιτιολογικές σκέψεις 69 και 70 του ΓΚΠΔ
Πότε θα πρέπει να ασκήσω το δικαίωμά μου για περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών μου δεδομένων;
Σε γενικές γραμμές, όταν δεν είναι σαφές εάν και πότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγραφούν, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας περιορισμού της επεξεργασίας. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εφόσον:
αμφισβητείται η ακρίβεια των σχετικών δεδομένων·
δεν επιθυμείτε να διαγραφούν τα δεδομένα·
τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν ακόμα εξαιτίας νομικών λόγων·
έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία και η σχετική απόφαση εκκρεμεί.
Ο όρος «περιορισμός» σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν —με εξαίρεση την αποθήκευση— να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ΕΕ ή κράτους μέλους της ΕΕ. Είναι υποχρεωτικό να ενημερωθείτε πριν από την άρση του περιορισμού.
Παράδειγμα
 Μια νέα τράπεζα στην εγχώρια αγορά προσφέρει συμφέροντα στεγαστικά δάνεια. Ετοιμάζεστε ν’ αγοράσετε ένα καινούργιο σπίτι  και αποφασίζετε να αλλάξετε τράπεζα. Ζητάτε από την «παλιά» τράπεζα να κλείσει όλους τους λογαριασμούς και να διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, η παλιά τράπεζα υπόκειται σε νόμο που υποχρεώνει τις τράπεζες να αποθηκεύουν όλα τα στοιχεία των πελατών για 10 χρόνια. Η παλιά τράπεζα υποχρεούται από τον νόμο να αποθηκεύσει τα δεδομένα σας, αλλά μπορείτε παρόλα αυτά να ζητήσετε τον περιορισμό των δεδομένων για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τυχαία για ανεπιθύμητους σκοπούς.
Παραπομπές
Άρθρο 18 και αιτιολογική σκέψη 73 του ΓΚΠΔ
Μπορώ να υπόκειμαι σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ;
Κατάρτιση προφίλ γίνεται όταν αξιολογούνται προσωπικές πτυχές σας με σκοπό την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με εσάς, ακόμα και εάν δεν λαμβάνεται απόφαση. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία ή ένας οργανισμός αξιολογεί τα χαρακτηριστικά σας (όπως η ηλικία, το φύλο, το ύψος σας) ή σας ταξινομεί σε μια κατηγορία, αυτό σημαίνει ότι γίνεται κατάρτιση του προφίλ σας.
Λήψη αποφάσεων με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα γίνεται όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με σας με τεχνολογικά μέσα και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν ακόμα και χωρίς την κατάρτιση προφίλ.
Το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων ορίζει ότι έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα, εάν η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα που αφορούν εσάς ή κατά παρόμοιο τρόπο σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό. Μια απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα όταν επηρεάζονται τα νομικά δικαιώματά σας (όπως το δικαίωμα ψήφου). Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να σας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό εάν επηρεάζει την κατάσταση, τη συμπεριφορά ή τις επιλογές σας. Για παράδειγμα, η αυτόματη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη αίτησης πίστωσης που έχετε υποβάλει ηλεκτρονικά.
Η κατάρτιση προφίλ και η αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης αποτελούν κοινές πρακτικές σε διάφορους τομείς, όπως ο τραπεζικός και ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η φορολογία και η υγειονομική περίθαλψη. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική αλλά ενδέχεται να είναι λιγότερο διαφανής και να περιορίζει τις επιλογές σας.
Παρόλο που, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται να υπόκεισθε σε απόφαση με βάση μόνο αυτοματοποιημένη επεξεργασία, αυτού του είδους η λήψη απόφασης μπορεί κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται εάν η νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση αλγορίθμων και προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις.
Η λήψη αποφάσεων με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα επιτρέπεται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
η απόφαση είναι απαραίτητη (δηλ. δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος) για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς·
έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, υλοποιώντας κατάλληλες εγγυήσεις. Η εταιρεία ή ο οργανισμός πρέπει οπωσδήποτε να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να αξιώσετε ανθρώπινη παρέμβαση και να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, η εταιρεία ή ο οργανισμός θα πρέπει να σας επιτρέψει να εκφράσετε την άποψή σας και να σας ενημερώσει ότι μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση.
Οι αποφάσεις με βάση αλγόριθμο δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εκτός εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία επιτρέπεται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ ή εθνική νομοθεσία (δείτε παραπάνω).
Παράδειγμα
Χρησιμοποιείτε διαδικτυακή τράπεζα για δάνειο. Σας ζητείται να εισαγάγετε τα δεδομένα σας και ο αλγόριθμος της τράπεζας σας δηλώνει εάν η τράπεζα θα σας χορηγήσει το δάνειο ή όχι και προσδιορίζει το προτεινόμενο επιτόκιο. Πρέπει να ενημερωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τη γνώμη σας, να προσβάλετε την απόφαση και να αξιώσετε να ελεγχθεί από φυσικό πρόσωπο η απόφαση που λήφθηκε μέσω του αλγορίθμου.
Παραπομπές
Άρθρα 21 και 22 και αιτιολογικές σκέψεις 71 και 72 του ΓΚΠΔ
Κατευθυντήριες οδηγίες της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη απόφασης και την κατάρτιση προφίλ για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (WP 251)
Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Οι πληροφορίες και η καθοδήγηση σε αυτές τις ιστοσελίδες στοχεύουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ.
Ο παρών οδηγός προορίζεται να χρησιμεύσει αποκλειστικά ως εργαλείο καθοδήγησης —μόνο το κείμενο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) έχει νομική ισχύ. Επομένως, μόνο ο ΓΚΠΔ δύναται να δημιουργήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις για φυσικά πρόσωπα. Η παρούσα καθοδήγηση δεν δημιουργεί κανένα εκτελεστό δικαίωμα ή προσδοκία.
Η δεσμευτική ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν προδικάζουν τη θέση που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον του Δικαστηρίου.
Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός της φέρει ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των κάτωθι πληροφοριών.
Καθώς το παρόν έγγραφο καθοδήγησης αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις κατά τον χρόνο της σύνταξής του, θα πρέπει να θεωρείται ως ένα «ζωντανό εργαλείο» που επιδέχεται βελτιώσεις, το δε περιεχόμενό του μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.